dimecres, 23 de maig de 2018

DOGV 8301 (23.05.2018): ES FAN PÚBLIQUES LES MODIFICACONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2017-2018.

divendres, 18 de maig de 2018

DOGV 8298 (18.05.2018): CATÀLEG D'UNITATS, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DCOENTS PÚBLICS (EI, EP, EE)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4902.pdf

DOGV 8298 (18.05.2018): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT EN LA DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLER I DE BACCALAURÉAT EN DETERMINATS IES, A PARTIR DEL CURS 2018-2019


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises, a partir del curs 2018-2019. 

DOGV 8298 (18.05.2018): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EI, I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1er. CICLE

ORDRE 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4898.pdf

dijous, 17 de maig de 2018

DOGV 8297 (17.05.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019.


dimecres, 16 de maig de 2018

DOGV 8296 (16.05.2018): AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL, (EOC583_2, INSTAL·LACIÓ DE PLACA D'ALGEPS LAMINAT I FALSOS SOSTRES)


RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, per a la qualificació professional EOC583_2, Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres.

DOGV 8296 (16.05.2018):COMISSIONS AVALUADORES I SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2018)


RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2018.

dimarts, 15 de maig de 2018

DOGV 8295 (15.05.2018): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS AL COS D'INSPECTORS


RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.

DOGV 8295 (15.05.2018): ADJUDICACIONS DEFINITIVA DE DESTINACIONS ALS COSSOS DOCENTS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017

dilluns, 14 de maig de 2018

DOGV 8294 (14.05.2018): BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLARORDEN 18/2018, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/14/pdf/2018_4707.pdf

dijous, 10 de maig de 2018

DOGV 8291 (10.05.2018): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN LES OPOSICIONS I EN L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DEL COS DOCENT DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/10/pdf/2018_4555.pdf

divendres, 4 de maig de 2018

DOGV 8287 (04.05.2018): CONVOCATÒRIA DE COMISSIONS DE SERVEI, PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, I D'ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA EN CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.