dimecres, 22 de novembre de 2017

DOGV 8175 (22.11.2017): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES SEGÜENTS: PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES DOCENTS, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS. S'EXTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS ALS CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT PER DESENVOLUPAR-LES.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les. 

DOGV 8175 (22.11.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 19 de juliol de 2017, corresponents al curs 2016-2017.

dimarts, 21 de novembre de 2017

DOGV 8174 (21.11.2017) : ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS DE LES ORDRES 15/2017 i 16/2017 DE 10 D’ABRIL.

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dilluns, 20 de novembre de 2017

DOGV 8173 (20.11.2017): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONALS, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'HOSTALERIA I TURISME, PER A LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS HOT091_1 OPERACIONS BÀSICQUES DE CUINA I HOT093-2 CUINA.

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'hostaleria i turisme, per a les qualificacions professionals HOT091_1 Operacions Bàsiques de Cuina i HOT093_2 Cuina.

DOGV 8173 (20.11.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE FPBÀSICA, I SI ÉS EL CAS, EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica.

dijous, 16 de novembre de 2017

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER LA DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS COCENTATS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la reducció de l'abandonament escolar, per al curs 2017-2018. 

divendres, 10 de novembre de 2017

DOCV 8167 (10.11.2017): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES: CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCENÍQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10110.pdf


DOCV 8168 (13.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10213.pdf


DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/15/pdf/2017_10308.pdfDOCV 8167 (10.11.2017): CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017. 

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10116.pdf

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PALES EN EL COS DE MESTRES (EI, EP, EE i PRIMER CICLE ESO)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dimecres, 8 de novembre de 2017

DOCV 8165 (08.11.2017): SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, ENERGIA I AIGUA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT I TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.