dilluns, 26 de juny de 2017

DOCV 8070 (26.06.2017): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2017-2018 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8070 (26.06.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

divendres, 23 de juny de 2017

DOCV 8069 (23.06.2017): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES DE PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DE L'ALUMNAT UNIVERSITARI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES I DELS CENTRES ADSCRITS A L'ISEACV

ORDRE 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

dimarts, 20 de juny de 2017

DOCV 8066 (20.06.2017): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR, EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS (2017)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2017

dilluns, 19 de juny de 2017

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats al cos docent de professors tècnics de Formació Professional convocat per l'Orde 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés al cos docent de professors d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5461.pdf

divendres, 16 de juny de 2017

DOCV 8064 (16.06.2017): AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A IMPARTIR ELS CURSOS ADDICIONALS ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, QUE REALITZEN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS CARNETS PROFESSIONALS ESTABLITS PER LA NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2016-2017, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5156.pdf

dijous, 15 de juny de 2017

DOCV 8063 (15.06.2017): ES PUBLICA LA RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS LA DEDICACIÓ DLES QUALS ÉS SUSCEPTIBLE DE DESDOBLAMENT PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5097.pdf

dilluns, 12 de juny de 2017

DOCV 8060 (12.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5065.pdf

divendres, 9 de juny de 2017

DOCV 8059 (09.06.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

dijous, 8 de juny de 2017

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTÍ PROVISIONAL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional per al curs 2017-2018 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS, DEL COS DE MESTRES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2017-2018.

dimecres, 7 de juny de 2017

DOCV 8057 (07.06.2017): CONVOCATORIA I INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE 18 ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8057 (07.06.2017): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018. 

dilluns, 5 de juny de 2017

DOCV 8055 (05.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERUCULTURAL, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

dijous, 1 de juny de 2017

DOCV 8053 (01.06.2017): REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA PROVA PER A QUE LES PERSONES MAJORS DE DIHUIT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. 

dimecres, 31 de maig de 2017

DOCV 8052 (31.05.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4743.pdf

DOCV 8052 (31.05.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4703.pdf

dimarts, 30 de maig de 2017

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS I PROFESSORES TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. ES CONVOCA LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4733.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5123.pdf

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I ES CONVOCA A LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4732.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5124.pdf

divendres, 26 de maig de 2017

DOCV 8049 (26.05.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

DOCV 8049 (26.05.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4571.pdf

dijous, 25 de maig de 2017

DOCV 8048 (25.05.2017): ES CONVOQUEN ELS ASPIRANTS NO EXEMPTS A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ I ES NOMENEN ELS TRIBUNALS, EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS A COSSOS DOCENTS


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents

dimecres, 24 de maig de 2017

DOCV 8047 (24.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADORS ESCOLAR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs escolar 2017-2018. 


DOCV 8047 (24.05.2017): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA A L'EDUC. SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2017-2018

dilluns, 22 de maig de 2017

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ D'ALUMANT DE FPA, REALITZADES PER A LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE FPA

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATSAUTORITZATS D'ENSENYANCES ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA (2017)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/22/pdf/2017_4288.pdf

DOCV 8043 (19.05.2017): ES DETERMINEN EL COL·LEGIS D'EI. i EP. DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, QUE APLICARAN EL PROJECTE EXPERIMENTAL D'INVORPORACIÓ DEL NIVELL EDICATIU DE 2 A 3 ANYS (ORDRE 7/2015 DE 17 DE SETEMBRE). CURS 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4245.pdf


DOCV 8067 (21.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8043 (19.05.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓN EN ESCOLES I CENTRES D'EDUC. INFANTIL DE 1ER. CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8043 (19.05.2017): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNES PER UNITAT EN EL NIVELL D'EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANSY), EN DETERMINADES LOCALITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

ORDRE 18/2017, de 17 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4273.pdf

dijous, 18 de maig de 2017

DOCV 8042 (18.05.2017): S'ESTABLEIX EL CALENDARI PER A LA INSCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ING´RES I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dimarts, 16 de maig de 2017

DOCV 8040 (16.05.2017): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT QUE PROPOSEN PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3700.pdf

DOCV 8040 (16.05.2017): ES PUBLICA EL PROTOCOL GENERAL ENTRE LA UPV i L'ISEACV, PER A IMPULSAR I COORDINAR LA POSADA EN MARXA D'ACTIVITATS DOCENTS I INVESTIGADORES D'INTERÉS COMÚ SOBRE LA MÚSICA, LA DANSA, L'ART DRAMÀTIC, LA CERÀMICA I EL DISSENY


RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el protocol general entre la Universitat Politècnica de València i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per a impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadores d'interés comú sobre la música, la dansa, l'art dramàtic, la ceràmica i el disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3918.pdfdilluns, 15 de maig de 2017

DOCV 8039 (15.05.2017): PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN ELS ESNENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÀTIC, DANSA I MÚSICA

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/15/pdf/2017_4138.pdf

dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DOCENT DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, FUNCIONARITAT DE CARRERA QUE IMPARTEIS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_4024.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL COS DE MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS, I PER A MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_3990.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/12/pdf/2017_4100.pdf

dimecres, 10 de maig de 2017

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per al cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ES., DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP., DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

dilluns, 8 de maig de 2017

DOCV 8034 (08.05.2017): TRIBUNAL ENCARREGAT DE REALITZAR LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS.

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/08/pdf/2017_3770.pdf

divendres, 5 de maig de 2017

DOCV 8033 (05.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES COMISSIONS AVALUADORES LES SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2017)

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3646.pdf

DOCV 8033 (05.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3731.pdf

DOCV 8032 (04.05.2017): CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DOCENT DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3561.pdf

dimecres, 3 de maig de 2017

DOCV 8031 (03.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/03/pdf/2017_3643.pdf

divendres, 28 d’abril de 2017

DOCV 8029 (28.04.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANECES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3514.pdf


DOCV 8034 (08.05.2017)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.

DOCV 8029 (28.04.2017): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTOS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3542.pdf

dimecres, 26 d’abril de 2017

DOCV 8027 (26.04.2017): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 24 d’abril de 2017

DOCV 8025 (24.04.2017): ES CONVOQUEN BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT PER A L'ANY 2017

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/24/pdf/2017_3429.pdf

DOCV 8024 (21.04.2017): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018), ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A REALITZAR-LES I S'ESTABLEIX EL CALENDARI EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2017-2018, es dicten instruccions per a realitzar-les i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3296.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3328.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS NO SUBVENCIONATS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals no subvencionats que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3330.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ, A EFECTES D'ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNAT, DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EP A INSTITUTS I SECCIÓNS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3294.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016 D'1 DE JUNY, QUE REGULA L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA A ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIRO DE FP.

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

dimarts, 11 d’abril de 2017

DOCV 8019 (11.04.2017): S'ESTABLEIX I S'AUTORITZA EL PLA D'ESTUDIS CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL SUPERIOR DE DISSENY EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY DE MODA DE L'ESADALACANT

ORDRE 14/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol Superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant.

DOCV 8019 (11.04.2017): S'EXTABLEIXEN I S'AUTORITZEN ELS PLANS D'ESTUDIS DELS TÍTOLS SUPERIORS DE DISSENY EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY DE PRODUCTE, ITINERARI JOIERIA I OBJECTE, I EL TÍTOL SUPERIOR EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY GRÀFIC, ITINERARI FOTOGRAFIA I CREACIÓ AUDIOVISUAL DE L'EASD-VALÈNCIA.

ORDRE 13/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte, itinerari Joieria i Objecte i el títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia i Creació Audiovisual de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_2971.pdf


DOCV 8068 (22.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i s'autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte, itinerari Joieria i Objecte, i el títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia i Creació Audiovisual.

DOCV 8019 (11.04.2017): S'ESTABLEIX I S'AUTORITZA EL PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA EN L'ESPECIALITAT D'INTPERPRETACIÓ, ITINERARI CLAVECÍ, DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA SALVADOR SEGUÍ (CASTELLÓ DE LA PLANA)

ORDRE 12/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol superior de Música en l'especialitat d'Interpretació, itinerari Clavecí, del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló de la Plana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_2966.pdf

DOCV 8019 (11.04.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRES AL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ORDRE 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3090.pdf

DOCV 8019 (11.04.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS I PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN EL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP.

ORDRE 15/2017, de 7 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional.

dijous, 6 d’abril de 2017

DOCV 8016 (06.04.2017): PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT, 2017

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2861.pdf

DOCV 8016 (06.04.2017): ES REGULA EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM), I S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT DE DOTACIÓ DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER A LA SEUA APLICACIÓ ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2958.pdfDOCV 8036 (10.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018DOCV 8028 (27.04.2017) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/27/pdf/2017_3485.pdf

DOCV 8016 (06.04.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS DEL CONCURS ESCOLAR 2016-2017 CONSUMÓPOLIS 12: INTERNET: EN FAS UN ÚS RESPONSABLE?

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2016-2017 Consumópolis 12: internet: en fas un ús responsable? 

dimecres, 5 d’abril de 2017

DOCV 8015 (05.04.2017): CALENDARI I PROCEDIMENT D'AMISSIÓ I MATRÍCULA DE L'ALUMNAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS, AMB CICLES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS), DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS), I DE CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (IES, CIPFP), DIRIGITS A BENEFICIARIS DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2837.pdf

DOCV 8015 (05.04.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES DE L'ALUMANT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIÓNS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2804.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ D'ALUMNAT REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PUBLICS I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2807.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNER

DECRET 43/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2685.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MTIJÀ, TÍTOL DE TÈCNIC/A EN MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

DECRET 42/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2684.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN CARATERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL

DECRET 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2683.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

DECRET 40/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2681.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN IMPRESSIÓ GRÀFICA

DECRET 36/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Impressió Gràfica 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2678.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

DECRET 35/2017 de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2760.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2677.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN OPERACIONS DE LABORATORI

DECRET 33/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Operacions de Laboratori.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2676.pdf

divendres, 31 de març de 2017

DOCV 8012 (31.03.2017): S'EXTABLEIXEN LES DATES DE LES PROVES I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/31/pdf/2017_2585.pdf

DOCV 8012 (31.03.2017): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ, A EFECTES D'ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMANT, DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/31/pdf/2017_2696.pdf

dijous, 30 de març de 2017

DOCV 8011 (30.03.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (2017)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2628.pdf

DOCV 8011 (30.03.2017):S'ESTABLEIXEN EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMANT ALS ENSENYAMENTS D'EI, EP, ESO I BAT EN CENTRES PÚBLICS I CENTRES PRIVATS CONCERTATS NO UNIVERSITARIS (CURS 2017-2018) - ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA.


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2661.pdf


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. 


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2664.pdfDOCV 8021 (18.04.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/18/pdf/2017_3169.pdf


DOCV 8025 (24.04.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.